Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Θέματα Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου

– Θέματα υπηρεσιακής καταστάσεως δημοσίων υπαλλήλων

• Διορισμός
• Μετακίνηση, απόσπαση
• Θέση σε αργία (δυνητική, αυτοδίκαιη)
• Έκπτωση

– Πειθαρχικό Δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων

• Πειθαρχικές ποινές (υποβιβασμός, οριστική παύση κ.λ.π.)
• Πειθαρχικά Συμβούλια (παραπομπή, απολογία, διαδικασία κ.λ.π.)

– Ειδικά θέματα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου

• Ιατροί Ε.Σ.Υ. (διορισμός, εφημερίες, υπηρεσιακή κατάσταση, απομάκρυνση, πειθαρχικές ποινές)