Ειδικά θέματα

  • Εκκλησιαστικό Δίκαιο: (Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Ιερών Μονών, χειρισμός υποθέσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την οργάνωση και την διοίκηση Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, παροχή νομικών συμβουλών σχετικώς με το νομικό καθεστώς που διέπει τις σχέσεις μεταξύ Ιερών Μονών και Επισκόπων, μέσω του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας Ελλάδος και συναφών νομοθετημάτων).
  • Προσφυγές σε Α.Δ.Α. (Ανταγωνισμού, Ρ.Α.Ε., Ε.Σ.Ρ., ΣτΠ, κλπ.).
  • Θέματα Παιδείας και μελών Δ.Ε.Π.
  • Τέλη: ανταποδοτικά, λιμενικά, «πράσινο» τέλος του άρ. 6 του Ν. 1650/1986, τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τέλος χρήσεως υπεδάφους, φόρος ηλεκτροδοτουμένων χώρων κλπ.
  • Αστική ευθύνη του Δημοσίου, αποζημιώσεις.
  • Θέματα εκλογικής νομοθεσίας προ και μετά την διενέργεια βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών (ενστάσεις, αντενστάσεις, διεξαγωγή).
  • Συνδρομή στην Διοίκηση και σε ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμου για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων.