Θέματα Ο.Τ.Α.

• Δημοτικά τέλη – φόροι
Διαδικασία τεκμηρίωσης, εκδόσεως και νομίμου δημοσιεύσεως των κανονιστικών αποφάσεων περί καθορισμού των συντελεστών των δημοτικών φόρων και τελών. Διαδικασία ατομικής επιβολής στους βαρυνομένους. Προσβολή των κανονιστικών και των ατομικών πράξεων.

• Διαχείριση περιουσίας των Ο.Τ.Α. (εμπορικές μισθώσεις, παραχωρήσεις, διεκδίκηση κυριότητας δημοτικών ακινήτων κ.α.).

• Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΚΠΟΤΑ), προγραμματικές συμβάσεις Ο.Τ.Α.

• Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (χορήγηση αδειών, ανάκληση, σφράγιση κ.α.)

• Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., διαδημοτικοί σύνδεσμοι,

• Μεταδημοτεύσεις, εκλογικές διαφορές.

• Αρμοδιότητες και λειτουργία των οργάνων Ο.Τ.Α.

– Έλεγχος Νομιμότητας των οργάνων Ο.Τ.Α.

– Προσφυγές κατά αποφάσεων των οργάνων Ο.Τ.Α.

• Ευθύνη αιρετών οργάνων και υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

– Αστική, ποινική, πειθαρχική και δημοσιονομική ευθύνη

– Ζητήματα καταλογισμού των οργάνων των Ο.Τ.Α., υπολόγων των Ο.Τ.Α., εφέσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά πράξεων καταλογισμού.

– Έκπτωση και επιβολή αργίας σε αιρετά όργανα